Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb

VŠEOBECNÉ Obchodné podmienky

/ďalej v texte tiež ako „VOP“/ znenie účinné od 01.02.2022


Obchodná spoločnosť IFC MEDIA, s.r.o., IČO: 45 299 862, so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61899/B (ďalej tiež ako Poskytovateľalebo „IFC“), ako poskytovateľom retransmisie prostredníctvom špeciálnych prenosových systémov, týmto vydáva tieto všeobecné podmienky poskytovania nižšie uvedených služieb, dostupné zákazníkom prostredníctvom verejnej internetovej siete.


1. Definícia pojmov


1.1 Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:


"Aplikácia" znamená aplikáciu pre mobilné zariadenia, ktorú Poskytovateľ poskytuje Zákazníkom za účelom možnosti používania Služby. Aplikácia je k dispozícii pre typy podporovaných zariadení uvedené na webovej stránke poskytovateľa;


"Cena služby" znamená dohodnutú odmenu Poskytovateľa za poskytovanie Služby;


"Cenník" znamená cenník Služieb poskytovaných Poskytovateľom Zákazníkovi, ktorý je zverejnený v znení platnom na webovej stránke www.rikplus.sk www.rikplus.cz; ceny uvedené v Cenníku sú uvedené vrátane všetkých poplatkov a daní;


"Dočasné pozastavenie služieb" znamená zavedenie technických prostriedkov zo strany Poskytovateľa zamerané na pozastavenie poskytovania Služieb Zákazníkovi po splnení podmienok uvedených vo VOP/Zmluve;


"GDPR" znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov;


"Nariadenie o cezhraničnej službe" je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo dňa 14. júna 2017 o cezhraničnej prenositeľnosti online služieb poskytujúcich obsah v rámci vnútorného trhu v znení neskorších predpisov;


"Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;


"Poskytovateľ" je spoločnosť IFC MEDIA, s.r.o., IČO: 45299862, so sídlom so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61899/B;


"Program" je televízny kanál (program) TV RiK, Arena Sport 1, Arena Sport 2, TA3, TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Krimi, Šláger Premium, Šláger Muzika, Sláger Originál;


"Programový balík" znamená základnú zostavu televíznych programov v službe OTT, ktorá sa poskytuje Zákazníkovi ako celok; Aktuálny obsah Programového balíka je vždy uverejnený na webových stránkach;


"Retransmisia" v zmysle § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, znamená príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou;


"Registrácia" znamená poskytnutie úplných, pravdivých a správnych informácií Zákazníkom, požadovaných Poskytovateľom na uzavretie Zmluvy a na účely poskytovania Služieb, a to na Webových stránkach, alebo prostredníctvom Aplikácie v Registračnom formulári;


"Registračný formulár" znamená formulár prístupný z webovej stránky alebo aplikácie, ktorý sa používa k registrácii zákazníka a uzavretiu Zmluvy;


"Rozširujúci balík" znamená jeden televízny program alebo kompiláciu televíznych programov ako celok v rámci Služby OTT, ktoré sú ponúkané a poskytované Zákazníkovi a môžu byť rozšírením základného programového balíka, pričom rozšírený balík nie je možné používať samostatne. Aktuálna ponuka Rozširujúcich balíkov vždy zverejnená na webovej stránke;


"Služby" alebo "služba" je súhrnný pojem pre službu OTT, službu VOD a službu VOD tretích strán a ďalších súvisiacich služieb poskytovaných Poskytovateľom;


"Služba OTT" znamená verejne dostupnú službu Over-the-Top distribuovanú Poskytovateľom prostredníctvom internetu ("služba Over the Top");


"Služba VOD" je služba distribuovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu, ktorá umožňuje zákazníkovi vybrať si a pozrieť video v čase, ktorý si sám zvolí a na vlastnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom (služba Video on Demand);


"Zmluva" znamená zmluvu o poskytovaní Služby uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Zákazníkom na účely poskytovania Služby vrátane týchto VOP, Cenníka, Technických parametrov Služby, Zásady spracovania osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy;


"Zmluvné strany" znamenajú Objednávateľa a Poskytovateľa ako zmluvné strany Zmluvy;


"Spotrebiteľ" je Zákazník, fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu s Poskytovateľom mimo Poskytovateľa mimo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo mimo rozsahu jeho nezávislého výkonu povolania;


"Skúšobné obdobie" znamená určité obdobie po uzavretí Zmluvy, počas ktorého je Zákazník oprávnený využívať Služby bezplatne v obmedzenom rozsahu určenom Poskytovateľom, pričom ak Zákazník nezaplatí za Služby za nadchádzajúce obdobie po skončení Testovacieho obdobia Zmluva sa automaticky ukončí uplynutím Testovacieho obdobia;


"Používateľské rozhranie" znamená webové rozhranie prístupné z webovej stránky určené pre Zákazníka a je chránené jeho používateľským menom a heslom, ktoré mu umožňujú aktiváciu, nastavenie a používanie Služieb;


"Služba VOD tretej strany" znamená sprostredkovanie služby videa na požiadanie, ktorú poskytujú tretie strany (Video On Demand), a ktoré umožňujú prehrávanie videa cez internet podľa výberu zákazníka z ponuky tretích strán prostredníctvom Poskytovateľa;


"Územie" sa rozumie územie SR, a ČR;


"VOP" sú tieto Všeobecné obchodné podmienky;


"Vysielanie" je televízne vysielanie poskytované Poskytovateľom v rámci Služby OTT v programovej skladbe ponúkanej Poskytovateľom a to v rozsahu zakúpenom Zákazníkom;


"Webové stránky" sú: www.rikplus.skwww.rikplus.cz; www.rikplus.eu


"Zákazník" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na používanie Služieb, resp. uzavrie Zmluvu s Poskytovateľom;


"zákon" znamená zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, v znení neskorších predpisov;


"Zariadenie" znamená koncové zariadenie, ktoré spĺňa parametre stanovené Poskytovateľom a je potrebné na správne fungovanie Služby, na ktorej Zákazník Službu používa. Informácie o podporovaných zariadeniach sú uvedené na webovej stránke.
2. Predmet VOP


 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom pri poskytovaní a používaní Služby, a teda sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Zmluva zahŕňa aj Cenník, technické parametre služieb a zásady spracovania osobných údajov (GDPR).


 1. Predmetom Zmluvy nie je poskytovanie služby internetového pripojenia.


3. Poskytovanie služby OTT


 1. Služba OTT spočíva v poskytovaní Over-the-top vysielania Zákazníkom na základe Zmluvy a podľa programovej ponuky Poskytovateľa prostredníctvom verejnej internetovej siete.


 1. Služba OTT sa vo všeobecnosti poskytuje v balíkoch s rôznym programovým zložením (programový balík a prípadne rozširujúce balíky). Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že zloženie a štruktúry programového balíka (prípadne balíkov rozšírenia) môže Poskytovateľ jednostranne zmeniť (najmä môže vykonať doplnenie, nahradenie, či ukončenie jednotlivých Programov), bez toho, aby bol Poskytovateľ povinný tak informovať zákazníka, najmä v závislosti od dostupnosti jednotlivých programov pre prevzaté vysielanie z dôvodu zmien podmienok zo strany iných poskytovateľov obsahu, technických podmienok, v dôsledku legislatívnych zmien, licencií alebo zmeny autorských práv. Zmena ponuky programov sa nepovažuje za zmenu týchto VOP.


 1. Služba OTT sa môže používať:

3.3.1 prostredníctvom aplikácie nainštalovanej v podporovanom zariadení;

3.3.2 prostredníctvom webového rozhrania cez akékoľvek zariadenie vybavené internetovým

prehliadačom schopným streamovať dáta;

3.3.4 prostredníctvom Smart TV, Apple TV, Android TV


 1. Služba OTT sa objednáva prostredníctvom používateľského rozhrania a/alebo aplikácie.


 1. Zákazník nastavuje obsah Služby OTT (t.j. zloženie televíznych programov a televíznych relácii podľa ponuky Poskytovateľa) v rámci uzatvorenia Zmluvy (počas Registrácie) alebo následne prostredníctvom používateľského rozhrania a/alebo v aplikácii. Zmena jednotlivých nastavení služby OTT je návrh na zmenu Zmluvy zo strany Zákazníka adresovaný Poskytovateľovi, pričom k akceptácii tejto zmeny zo strany Poskytovateľa dochádza v okamihu skutočnej aktivácie takejto zmenenej služby OTT.


 1. Služba OTT je určená len na osobnú potrebu zákazníka. Zákazník môže mať na použitie služby OTT, nie viac ako štyri Zariadenia zaregistrované v jednom okamihu, za predpokladu, že v rovnakom čase Službu OTT možno aktívne prijímať maximálne na štyroch zariadeniach.


 1. Zákazník berie na vedomie, že predpokladom používania Služby OTT je funkčné internetové pripojenie spĺňajúce parametre podľa minimálnych technických požiadaviek, bez ktorých nie je možné službu OTT správne používať. Služba OTT je zároveň dostupná len na zariadeniach uvedených na webovej stránke. Nemožnosť alebo znížená kvalita používania služby OTT z dôvodu nedodržania príslušných parametrov pripojenia nie je chybou služby zo strany Poskytovateľa a nezakladá nárok Zákazníka na náhradu škody za vady služby podľa týchto VOP. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.


 1. V súlade a za podmienok stanovených v Nariadení o cezhraničných službách a na základe týchto podmienok sú služby dostupné Spotrebiteľom v iných krajinách Európskej únie mimo Slovenskej republiky, ak má spotrebiteľ skutočné a trvalé bydlisko v Slovenskej republike a ak má Poskytovateľ zároveň možnosť túto skutočnosť dostatočne overiť.


 1. Zákazník berie na vedomie, že obsah služby OTT (najmä dostupnosť jednotlivých Programy v rámci služby OTT) sa môže líšiť v závislosti od toho, či Zákazník používa webové rozhranie alebo aplikáciu.4. Poskytovanie služby VOD


 1. Služba VOD pozostáva z poskytovania služby videa na požiadanie prostredníctvom Internetu, kde si Zákazník môže vybrať a sledovať titul (film, program, videoklip, pieseň a iné..) v čase podľa vlastného výberu a na jeho individuálnu žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Poskytovateľom.


 1. Služba VOD je taká služba VOD, za ktorú je redakčne zodpovedný Poskytovateľ, t. j. má rozhodujúci vplyv na výber videí (programov) a ich usporiadanie. Nejedná sa o službu VOD tretej strany, ktorú Poskytovateľ iba sprostredkováva.


 1. Služba VOD sa objednáva v užívateľskom rozhraní a/nebo v Aplikácii, a to v rozsahu, v akom to Poskytovateľ umožňuje.


 1. Zákazník je povinný zaplatiť cenu za používanie Služby VOD podľa Cenníka, ak je služba spoplatnená. Spravidla ide o predplatenú službu, pokiaľ Poskytovateľ neumožňuje iný spôsob platby. Ak nie je dohodnuté inak, použije sa na spôsob úhrady obdobné ustanovenie týkajúce sa služby OTT podľa týchto VOP.


 1. Pre poskytovanie Služby VOD platia spoločne (bez ohľadu na zvolený rozsah a typ Služby VOD podľa ponuky Poskytovateľa), že Poskytovateľ udeľuje Zákazníkovi licenciu ako nevýhradnú a na obmedzené časové obdobie, územne obmedzenú na Územie a/alebo krajinu bydliska/sídla Zákazníka, na účely vzhliadnutia konkrétneho titulu Zákazníkom, pričom časové obmedzenie licencie vyplýva zo zvoleného rozsahu a typu služby VOD na základe Ponuky Poskytovateľa. Licenčný poplatok je zahrnutý v cene podľa bodu 4.4. týchto VOP.


 1. Zákazník súhlasí s tým, že tituly sprístupnené v rámci služby VOD nebudú distribuovať, uchovávať, reprodukovať alebo inak s nimi neoprávnene nakladať.


5. Poskytovanie služieb tretích strán - VOD


 1. Poskytovanie Služby VOD tretej strany vám umožňuje prehrávať titul (film, program, videoklip, pieseň) prostredníctvom internetu v okamihu, keď si ho zákazník vyžiadal, t. j. keď zákazník podal objednávku a zároveň zaplatil cenu za službu v súlade s Cenníkom, ak je služba spoplatnená.


 1. Služby VOD tretích strán sa objednávajú v používateľskom rozhraní a/alebo v aplikácii. Poskytovanie služieb VOD tretích strán je spoplatnené podľa Cenníka.


 1. Ide o službu VOD tretej strany, ktorú samotný Poskytovateľ neposkytuje, ale len sprostredkúva, t. j. nemá za ňu žiadnu redakčnú zodpovednosť. To znamená, že nemá rozhodujúci vplyv na výber programov a ich usporiadanie v katalógu programov.


 1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že služba VOD tretích strán bude poskytovaná zároveň so službou OTT, a to za podmienok stanovených v Zmluve.


6. Uzavretie, platnosť a účinnosť zmluvy


 1. Zmluva alebo jej zmeny sa uzatvárajú písomne v elektronickej forme.


 1. Záujemca riadne a úplne vyplní všetky údaje o registrácii vo formulári dostupnom na webovej stránke a takto vyplnený formulár spolu s udelením súhlasu s týmito VOP a ostatnými neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy elektronicky predloží Poskytovateľovi kliknutím na príslušné pole, t. j. vykoná Registráciu. Registráciou Zákazník potvrdzuje, že sa riadne a v plnom rozsahu oboznámil s týmito VOP, Cenníkom a ostatnými neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy a súhlasí s nimi bez výhrad a od okamihu Registrácie je pre neho záväzná. Zmluva sa uzatvára riadnou registráciou. Časť Registrácia je úhrada Ceny služby v súlade s platným Cenníkom a týmito VOP.


 1. Registrácia sa môže uskutočniť aj prostredníctvom aplikácie.


 1. Zákazník zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov poskytnutých počas registrácie. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť uzatvorenia Zmluvy z dôvodu uvedenia nesprávnych informácií zákazníkom.


 1. Po registrácii má zákazník za podmienok stanovených v týchto VOP prístup k Používateľskému rozhraniu. Po registrácii môže zákazník používať používateľské rozhranie, rozhranie na aktiváciu (objednanie) ďalších služieb podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa.


 1. Uzatvorenie Zmluvy potvrdí Poskytovateľ v Používateľskom rozhraní a/alebo v rámci aplikácie a/alebo e-mailom. Poskytovateľ zároveň poskytne zákazníkovi (Spotrebiteľovi) zmluvu v textovej podobe.


 1. Poskytovateľ poskytuje Služby len na základe Zmluvy, zasielanie iných obchodných podmienok zo strany zákazníka sa považuje za nový návrh na uzavretie zmluvy a neakceptovanie pôvodného návrhu. Prijatie nového návrhu musí byť výslovne akceptované a potvrdené Poskytovateľom.


 1. Zákazník (Spotrebiteľ) týmto výslovne žiada a súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ začal poskytovať Služby bezprostredne po uzavretí zmluvy.


7. Trvanie a ukončenie zmluvy, Dočasné pozastavenie služieb


 1. Ak sa Zákazník a Poskytovateľ nedohodnú inak, uzatvára sa Zmluva na dobu neurčitú.


 1. Ak si Zákazník predplatí Službu na obdobie dlhšie ako jeden mesiac a to v súlade s ponukou uvedenou Poskytovateľom v Registračnom formulári bude mu Služba poskytovaná počas trvania predplatného a po uplynutí doby predplatného Služba skončí. V tomto prípade sa zmluva uzatvára na dobu určitú a uplynutím doby predplatného Zmluva zaniká, pokiaľ si Zákazník pred uplynutím doby predplatného príslušného obdobia, opätovne predplatí poskytovanie Služby. Zmluvu uzavretú na dobu určitú nemožno vypovedať podľa ustanovení týchto VOP upravujúcich možnosť ukončenia zmluvy zo strany Poskytovateľa a Zákazníka.


 1. Zákazník je oprávnený využiť skúšobné obdobie, t. j. obdobie jedného týždňa od uzavretia Zmluvy, počas ktorej je Zákazník oprávnený používať Služby za zľavnenú cenu v obmedzenom rozsahu určenom poskytovateľom, pričom ak Zákazník nezaplatí cenu za Službu najneskôr v posledný deň Skúšobného obdobia, Zmluva sa automaticky ukončí ku dňu uplynutia Testovacieho obdobia. Zákazník je oprávnený využiť skúšobné obdobie maximálne raz.


7.4 Zmluva môže byť ukončená:


 1. Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia.


 1. Zákazník je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia Poskytovateľovi, a to z nasledujúcich dôvodov závažného porušenia Zmluvy Poskytovateľom:


 1. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy z nasledujúcich dôvodov:


 1. Pri doručení odstúpenia od Zmluvy podľa VOP dotknutej zmluvnej strane, je Poskytovateľ oprávnený dočasne pozastaviť služby bez toho, aby bol povinný informovať Zákazníka, pričom Zákazník s pozastavením služby podľa tohto ustanovenia výslovne súhlasí.


 1. Odstúpenie od Zmluvy je vždy účinné okamihom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej strane.


 1. Poskytovateľ je ďalej oprávnený pokračovať v dočasnom pozastavení služieb bez odstúpenia od Zmluvy po predchádzajúcom oznámení Zákazníkovi v prípade, že:


 1. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie poplatku podľa platného a účinného Cenníka pre dočasné pozastavenie služieb. Pokračovanie služieb po dočasnom pozastavení služieb nastane po zaplatení všetkých peňažných záväzkov Zákazníka voči Poskytovateľovi, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu Zmluvy za podmienok stanovených v týchto VOP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu poplatkov podľa platného Cenníka za obnovenie poskytovania Služieb po Dočasnom pozastavení služieb.


 1. V prípade ukončenia Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený zrušiť registráciu Zákazníka a vymazať údaje Zákazníka z Používateľského rozhrania a Aplikácie, pokiaľ to nie je v týchto VOP uvedené inak.


 1. Ak bola Zmluva uzatvorená metódou na diaľku, t. j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, alebo mimo obchodných priestorov Poskytovateľa. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, že Zákazník počas tohto obdobia zaslal Poskytovateľovi oznámenie, že od Zmluvy odstupuje. Na webovej stránke je k dispozícii formulár, ktorý možno na odstúpenie od Zmluvy použiť.


 1. Možnosť Zákazníka odstúpiť od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu sa neuplatňuje v prípade služby dodávania digitálneho obsahu, pokiaľ nebol doručený na hmotnom nosiči a nebol doručený s predchádzajúcim výslovným súhlasom Zákazníka (spotrebiteľa) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a Poskytovateľ pred uzavretím zmluvy informoval Zákazníka (spotrebiteľa), že v takom prípade Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ide o skutočnosť, že Služby sú poskytované na výslovnú žiadosť Zákazníka (Spotrebiteľa) sú poskytované bezprostredne po uzavretí Zmluvy, Poskytovateľ týmto tiež výslovne informuje Zákazníka (spotrebiteľa) a Zákazník (spotrebiteľ) to berie na vedomie. Berie na vedomie i to, že v prípade poskytovania Služby (ktorej predmetom je poskytovanie digitálnych obsahu), Zákazník (spotrebiteľ) nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku týchto VOP.


 1. Ak Zákazník (Spotrebiteľ) odstúpi od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, ktoré však nezahŕňajú služby poskytovania digitálneho obsahu podľa predchádzajúceho obsahu a Poskytovateľ už začal s plnením služby na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatí Zákazník (spotrebiteľ) Poskytovateľovi pomernú časť Ceny služby za plnenie poskytnuté do času odstúpenia od Zmluvy.


8. Cena služby a platobné podmienky


 1. Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu Služby. Cena služby závisí na vybranom programovom balíku, balíku rozšírení a všetkých ostatných službách vybraných Zákazníkom. Cena služby znamená najmä pravidelné platby za používanie služby, ktoré sa platia najmä vo forme predplatného. Podľa cenníka môžu byť účtované aj ďalšie platby.


 1. Cena Služby je dohodnutá buď individuálne pri uzatvorení Zmluvy, alebo v dodatku k Zmluve. Zmluva alebo Cenník, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, s cenou dojednania v Zmluve nenahrádzajú celý Cenník - v ostatnom (v Zmluve neuvedenom) sa uplatňuje Cenník.


 1. K cenám služieb sa pripočíta DPH v zákonnej výške, pričom Zákazník súhlasí s tým, že zaplatí cenu služby vrátane DPH. Ceny za Službu sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.


 1. Poskytovateľ je oprávnený ponúknuť na obmedzené obdobie výhodnejšiu cenu v porovnaní s Cenníkom, alebo výhodnejšie podmienky používania Služieb.


 1. Cena za službu OTT je splatná ihneď po jej objednaní zákazníkom. Cena za službu OTT sa platí online platobnými metódami podľa ponuky Poskytovateľa.


 1. Cena za Službu OTT sa uhrádza vo forme predplatného formou pravidelných mesačných platieb, ktoré sa odpíšu z platobnej karty zadanej zákazníkom pri prvej platbe za službu OTT. Ak nedôjde k opakovanej platbe za službu OTT za nadchádzajúce obdobie podľa tohto odseku, môže Poskytovateľ vykonať dočasné pozastavenie poskytovania služieb podľa ustanovení týchto VOP.


 1. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie ceny služby aj v prípade, že Službu nie je možné poskytovať z dôvodov, za ktoré nezodpovedá, t. j. z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodov na strane zákazníka alebo tretích strán.


 1. Cenu za Službu OTT možno tiež predplatiť na obdobie dlhšie než jeden mesiac v zmysle ods. 7.2 týchto VOP (Zmluva na dobu určitú).


 1. Zákazník berie na vedomie, že vykonanie platobnej transakcie nie je prevádzkované na strane Poskytovateľa a riadi sa podmienkami poskytovateľa platobných služieb. Poskytovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za príslušné spôsob platby.


 1. Platba sa považuje za uskutočnenú v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet Poskytovateľa platobných služieb alebo na účet Poskytovateľa podľa zvolenej platobnej metódy.


 1. Ak je Zákazník v omeškaní s úhradou ceny služby alebo jej časti alebo položky, Poskytovateľ má voči Zákazníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške podľa právnych predpisov platných k prvému dňu omeškania Zákazníka s úhradou ceny služby alebo jej časti alebo položky.


8.12. Ak nie je dohodnuté inak, zmeny v ponuke programu nemajú vplyv na dohodnutú cenu služby.


8.13. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník za podmienok uvedených v týchto VOP.


9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán


 1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:


 1. Poskytovateľ má právo najmä:


 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah prenášaných informácií, údajov a dát zákazníkovi prostredníctvom vybraných programov.


 1. Zákazník má právo:


 1. Zákazník sa zaväzuje:


 1. Služby môžu obsahovať materiály, ktoré sa považujú za nevhodné pre deti či mladistvých a ktoré by inými osobami mohli byť vnímané ako obscénne alebo znepokojivé. V takom prípade služba nie je určená na používanie deťmi bez účasti, dohľadu a súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Rodičia, zákonní zástupcovia alebo iné dospelé osoby, ktoré deťom dovolia používať Službu, nesú plnú zodpovednosť za určenie, či je obsah Služby pre dané dieťa vhodný, alebo nie. IFC poskytuje technické prostriedky, ktorými je možné zabrániť prístupu k Službe alebo k určitému obsahu Služby. Na prístup k Službe alebo k určitému obsahu Služby môže byť vyžadované heslo, PIN kód alebo iné podobné prostriedky. Pokiaľ nemusia byť tieto prostriedky použité na prístup k Službe v každom prípade, je Zákazník povinný zaistiť, aby boli tieto technické prostriedky aktivované v súlade s tým, ako sú IFC poskytnuté, a podľa pokynov IFC.


10. Vady Služby a reklamácie, zodpovednosť Poskytovateľa


 1. Zákazník je oprávnený reklamovať chybné poskytnutie Služby alebo vyúčtovanie Ceny.


 1. Reklamácia

prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke Poskytovateľa .............., listom na adresu sídla Poskytovateľa, alebo e-mailom.


 1. Pre účely začatia reklamačného konania je Zákazník povinný uviesť v e-mailovej správe zaslanej na support@rikplus.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára:


 1. V prípade, že Zákazník neposkytol Poskytovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.


 1. V prípade oneskoreného podania reklamácie právo Zákazníka na reklamáciu zaniká.


 1. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok voči povinnosti zaplatiť vyúčtovanú Cenu.


 1. Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po prijatí reklamácie. V opačnom prípade je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby Zákazník poskytol Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.


 1. Za poruchu Služby sa považuje stav, keď je Služba nedostupná alebo ťažko prístupná z dôvodov, za ktoré je zodpovedný Poskytovateľ, t. j. najmä:


 1. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za nedostupnosť alebo zníženú kvalitu Služby ani za kvalitu a obsah vysielaných programov, spôsobenú napríklad:


 1. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu a obsah prenášaných Programov ani za porušenie práv tretích strán spôsobené sprístupnením takéhoto obsahu a nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nedodaním alebo chybným dodaním Programov ich výrobcami alebo distribútormi. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah dátových tokov prenášaných prostredníctvom Služieb.


11. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení


11.1. Ochrana osobných údajov 1. Zasielanie obchodných oznámení (bulletinov)


12. Zmena VOP


 1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať obchodné podmienky (VOP, Cenník, Technické parametre služieb, zásady spracovania osobných údajov), ako aj obsah poskytovaných Služieb, najmä z dôvodov uvedených vo VOP, z dôvodu zmien podmienok dodávateľov preberaného vysielania, z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich poskytovanie Služby.


 1. Poskytovateľ je povinný vhodným spôsobom informovať Zákazníka o zmene podľa predchádzajúceho odseku najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti plánovaných zmien. Zákazník je oprávnený zmeny odmietnuť a z tohoto dôvodu odstúpiť od zmluvy. Ak Zákazník Zmluvu nevypovie, má sa za to, že súhlasí s príslušnou zmenou a v deň účinnosti takejto zmeny sa stáva pre Zákazníka záväznou.13. Záverečné ustanovenia


 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi právom Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi Európskej únie, a to aj v prípade, že sídlo Zákazníka sa nachádza v inej krajine.


 1. Rozhodovať spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, prináleží všeobecným súdom Slovenskej republiky.


 1. Spotrebiteľ je oprávnený požiadať o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa poskytovanej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ( www.teleoff.gov.sk).


 1. Zákazník môže požiadať o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa služieb Poskytovateľa, ktoré nie sú elektronickou komunikačnou službou, Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk). Zoznam orgánov pre riešenie sporov Slovenskej republiky je dostupný na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi . Pokiaľ ide o obsah Služby, môže Zákazník podať sťažnosť na Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie SR, www.rvr.sk.


 1. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, takáto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť, alebo neúčinnosť ostatných častí VOP alebo Zmluvy. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy a VOP.


 1. Stiahnutím a inštaláciou aplikácie Poskytovateľ udeľuje Zákazníkovi právo používať Aplikácie (licencia), a to na nekomerčné používanie Aplikácie výlučne na účely používania Služby, licencia sa udeľuje ako nevýhradná, na dobu trvania Zmluvy, výlučne na Územia, na ktorých sú Služby dostupné, ak nie je v Žiadosti uvedené inak, a počet stiahnutí a inštalácií Aplikácie jedným zákazníkom nie je obmedzené, platí limit súčasného používania Služby prostredníctvom viacerých kópií Aplikácie v rovnakom čase podľa tejto Zmluvy.


 1. Ustanovenia VOP obsahujúce osobitnú úpravu práv Spotrebiteľa majú vo vzťahu k Spotrebiteľovi prednosť pred tými ustanoveniami VOP alebo Zmluvy, ktoré by s nimi boli v rozpore.


 1. Všetky správy, dokumenty, upomienky a iné informácie zaslané jednou zmluvnou stranou druhej strane v súvislosti so Zmluvou, či už elektronicky alebo listom, sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane uplynutím piatich dní odo dňa ich zaslania druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v Zmluve alebo na akúkoľvek inú aktuálnu adresu, ktorú táto zmluvná strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane, pokiaľ sa nepreukáže skoršie doručenie.


 1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzatvorenej Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a VOP, majú prednosť ustanovenia Zmluvy. 1. Prílohou VOP je poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.


13.10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.02.2022.